15 Fan Ilmu Yang Dipelajari Di Ponpes Miftahulhuda Almusri’
Bagikan ini :

Mama Syaikhuna Al-mukarrom KH. Ahmad Faqih (Pendiri Ponpes Miftahulhuda Almusri) telah mengatakan dalam takrirannya “Ari santri anu tamat belajar di Almusri eta nyata meunang ulung untung ringkung rebo ku gulungan fan elmu anu lima belas, sarta tarik milik gede bagja ngan hasil ku zaman sakilat sakojengkang. Deuih dikeukeuhkeun ka santri anu dewasa tur kawasa pikeun ngabejakeun kana eta kauntungan, mun teu ngabejakeun tangtu eta santri meunang hukum kurang rido jeung pidua ti anu jadi guru.” 15 fan ilmu yang dimaksud oleh Mama Syaikhuna Almukarrom adalah ilmu Tauhid, ilmu Fiqih, ilmu Tasawuf, ilmu Lugoh, ilmu Nahwu, ilmu Shorof, ilmu Maani, ilmu Bayan, ilmu Badi’, ilmu Mantiq, Munadhoroh, Makulat, ilmu Hadist, ilmu Tafsir dan ilmu Usul Fiqh. Untuk mengetahui pengertian dari masing-masing fan ilmu tersebut, Simak ulasan berikut ini.

1.Ilmu Tauhid

IlmuTauhid adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil kata : Wahhada Yuwahhidu Tauhiidan yang artinya mengesakan.

2.Ilmu Fiqih

Secara etimologi, kata “fiqh” itu berasal dari istilah “faqqaha yufaqqihu fiqhan” yang artinya ‘pemahaman’. Artinya, ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemahaman akan agama Islam secara utuh dan komprehensif. Apabila dianalisis secara bahasa, kata “fiqh” ini pun masih sama berartikan ‘pemahaman’,

3.Ilmu Tasawuf

Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi.

4.Ilmu Lugoh

Ilmu lugoh atau ilmu Bahasa yang di pelajari disini yaitu Bahasa arab dan inggris saja. Namun Bahasa arab dipelajari oleh tingkat Ibtidaiyyah sampai tingkat Aliyah sedangkan Bahasa inggris dipelajari oleh tingkat Ma’had Aly dan Dirosatul ‘Ulya.

5.Ilmu Nahwu

Ilmu Nahwu adalah Ilmu tentang kaidah-kaidah dan aturan-aturan untuk mengetahui keadaan-keadaan (ahwal) susunan kalimat Arab, baik dari sisi i’rab atau binak-nya dan juga sisi lain yang masih berkaitan dengan tarkib (susunan lafadz).

Singkatnya Nahwu itu adalah ilmu untuk menganalisa teks Arab sekaligus berguna untuk menyusun rangkaian kata (kalam) dalam bahasa Arab secara benar.

6.Ilmu Shorof

Sesuai dengan pengertian dasarnya, shorof adalah ilmu yang memetakan “perubahan” bentuk dari sebuah kata dasar (mufrod) ke bentuk plural (jama’). Bentuk kata berubah, berubah pula maknanya. Perubahan bentuk kata berimplikasi besar pada perubahan makna sebuah kalimat. Bagian dari Kitab shorof yang dikaji disini yaitu Kitab Kaelani dan Kitab Yaqulu.

7.Ilmu Maani

Ilmu ma’ani merupakan salah satu dari tiga kajian utama ilmu balaghah. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama bahwa ilmu ma’ani adalah ilmu yang bertujuan membantu seseorang agar dapat berbicara sesuai dengan muqtadha al- hal (situasi dan kondisi).

8.Ilmu Bayan

Secara bahasa, bayan artinya ‘terbuka’ atau ‘jelas’. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi.

9.Ilmu Bade

Ilmu Badi’ merupakan bagian dalam pembahasan ilmu Balaghah yang mengupas keindahan kalimat dari segi penghias lafadz (Muhassinat Al-Lafdziyyah) dan penghias makna (Muhassinat Al-Ma’nawiyah). Ada banyak uslub (gaya bahasa) yang digunakan dalam ilmu Badi’.

10.Ilmu Mantiq

Mantiq adalah keilmuan yang berkaitan dengan logika ia memiliki pengaruh penting dalam membentuk pola pikir seseorang hingga bisa mencapai sebuah kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya, untuk kemudian diterapkan dalam tataran praktis. Salah satu kitab yang menjadi pegangan wajib dalam mempelajari ilmu mantiq adalah Kitab Sulam Munawwaraq. Kitab tersebut merupakan kitab berbentuk nadham yang menjadi panduan bagi para pemula ilmu mantiq.

11.Munadhoroh

Munadhoroh adalah metode belajar yang menyerupai musyawarah atau diskusi Bersama. Fan ilmu ini menjadi salah satu program unggulan yang dilaksanakan setiap malam Senin setelah musyawarah engurus OSMA dan menjadi metode pembelajaran yang bisa membandingi 10x Balaghan kitab. Para santri biasa menyebutnya dengan kata “Tarkiban”.

12.Ilmu Ma’qulat

Ilmu maqulat ini ialah ilmu yang membahas tentang kategori-kategori yang berlaku pada sesuatu yang berwujud di alam semesta ini. Biasanya ilmu ini dikaji setiap satu tahun sekali ketika Ramadhan tiba. Dan dipelajari oleh kelas 1 dan 2 ma’had aly saja.

13.Ilmu Hadist

Ilmu Hadits (علوم حديث) yaitu Ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak.

Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Hadits, yakni ilmu yang berpautan dengan hadits, banyak ragam macamnya. sedangkan Al-Hadits di kalangan ulama hadits berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perbuatan, perkataan, dan sifat”.

14.Ilmu Tafsir

Ilmu Tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitab Allah yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, penjelasan mengenai makna-makna Kitab Allah, serta mengesensikan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.

15.Ilmu Usul Fiqih

Ushul Fiqh adalah Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya.

 

 

Penulis: Eka Nurlela

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *